Hướng dẫn quản lý đặt tour
Hướng dẫn quản lý đặt tour
Khi khách hàng đặt tour thì yêu cầu đó được gửi về website, sẽ hiện đầy đủ thông tin khách hàng
Xem chi tiết
Hướng dẫn tạo danh sách tour ( tour mới)
Hướng dẫn tạo danh sách tour ( tour mới)
Hướng dẫn tạo danh mục tour
Hướng dẫn tạo danh mục tour
Danh mục tour là một danh mục trống được tạo ra để chứa các danh sách tour. Hay còn có thể hiểu tạo danh mục tour giống như tạo 1 folder.
Xem chi tiết
Hướng dẫn quản lý nhóm tour
Hướng dẫn quản lý nhóm tour
Nhóm tour thường hiển thị ở các vị trí như trang chủ website, hay cột trái, cột phải của web
Xem chi tiết
Hướng dẫn tạo thuộc tính cho danh mục
Hướng dẫn tạo thuộc tính cho danh mục