Hướng dẫn đổi mật khẩu quản trị website
Hướng dẫn đổi mật khẩu quản trị website
Hướng dẫn tạo tài quản quản trị web
Hướng dẫn tạo tài quản quản trị web
Ngoài tài khoản admin có quyền quản trị cao nhất có thể tạo thêm các tài khoản phụ khác chỉ được phân quyền những modul nhất định
Xem chi tiết
Thay đổi thông tin website
Thay đổi thông tin website
Thông tin chân trang website thường hiển thị ở cuối cùng trang web, có thể ở bên trái hoặc phải website
Xem chi tiết