Quản trị Email Live.com
Quản trị Email Live.com
Hướng dẫn tạo tài khoản email server
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu mail server
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu mail server
Hướng dẫn cài Email cá nhân vào hệ thống webiste
Hướng dẫn cài Email cá nhân vào hệ thống webiste
Chức năng email hệ thông trong website: Khôi phục mật khẩu admin website sẽ được gửi vào địa chỉ email cài trong hệ thống.
Tự động gửi email cho khách hàng khi có đơn đặt hàng hay liên hệ gửi vào website.
Xem chi tiết
Hướng dẫn cài Email cá nhân vào hệ thống webiste
Hướng dẫn cài Email cá nhân vào hệ thống webiste
Chức năng của việc cài email vào khu vực hệ thống trong web: Dùng để nhân mail khi bạn dùng chức năng khôi phục mật khẩu website. Tự động phản hồi email khi có người gửi yêu cầu đặt hằng, liên hệ trên website.
Xem chi tiết